המדריך להכנת תכניות לניהול סיכוני שיטפונות

א. רקע

ב. סקר סיכונים

ג. תכנית המענה

ד. היבטים יישומיים

ה. נספחים כלכליים

ב. סקר סיכונים

ב.2 עזרים שיש להשתמש בהם במהלך העבודה

 • שכבות תכנוניות (תמ"מים, כוללניות באגן הייעודי, אסטרטגיות, מפורטות תחת פשט ההצפה, שימושים רגישים)
 • תבנית הזנת נתונים ממ"גיים (קיימת בארגז הכלים הייעודי, יש לעבוד לפיה)
 • נספח תכנוני בקובץ אקסל (ארגז כלים) הכולל:
  • הנחיות לקיבוץ ייעודי קרקע לקבוצות שוות נזק
  • רשימת ייעודי קרקע תכניות כוללניות אשר אין להתייחס אליהם כשטחים המיועדים לפיתוח לצורך מפות פתוח-פיתוח
  • רשימת ייעודי קרקע בתמ"מים אשר יש להתייחס אליהם כשטחים המיועדים לפיתוח
  • טבלאות לחישוב פוטנציאל הנזק בשטחים מתוכננים, בהתחשב בסוג התכנית ובשימוש הקרקע, ובשטחים חקלאיים, והסברים לגבי השימוש בהן.
  • הנחיות למיפוי ייעודי קרקע רגישים
 • נספח הידרולוגי

 

דילוג לתוכן