המדריך להכנת תכניות לניהול סיכוני שיטפונות

א. רקע

ב. סקר סיכונים

ג. תכנית המענה

ד. היבטים יישומיים

ה. נספחים כלכליים

א. רקע

א.4 צוות מלווה

יוקם צוות מלווה שיהיה אחראי על ליווי, מעקב ובקרה של הכנת התכנית. הצוות יורכב מאנשי צוות העבודה שפורטו לעיל, ובנוסף נציגים של רשויות מקומיות, המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, אשכול רשויות במידה והדבר רלוונטי, גופי החברה האזרחית הרלוונטיים ועוד, לשיקול רשות הניקוז. תפקיד הצוות להנחות את התהליך, לוודא ביצוע לפי המתודולוגיה, לסייע בהסרת חסמים, לקבל החלטות בנקודות הכרעה, ולהעביר לאגף לשימור קרקע הערות והצעות לשיפור המתודולוגיה.

דילוג לתוכן