המדריך להכנת תכניות לניהול סיכוני שיטפונות

א. רקע

ב. סקר סיכונים

ג. תכנית המענה

ד. היבטים יישומיים

ה. נספחים כלכליים

ב. סקר סיכונים

ב.8 שלב 6: חישוב פוטנציאל הנזק בתכניות כוללניות

חישוב פוטנציאל הנזק באזור שבו חלה תכנית כוללנית \ מתארית, ואין תכנית מפורטת תקפה, מסתמך על אותם עקרונות שמנחים את החישוב לגבי אזור שבו חלה תכנית מפורטת. עם זאת, החישוב כולל הנחות יסוד נוספות, שלא נדרשות בתכניות מפורטות, וזאת בשל מידת חוסר הוודאות הגדולה יותר בתכניות מסוג זה. החישוב מתבצע גם כן באמצעות הנספח התכנוני, בלשונית 6 'תכניות כוללניות'.
הנחות היסוד הנוספות הן:

  • שטחים שבהם סומן ייעוד קרקע של דרכים, שצ"פ, מבני ציבור, מסחר, תיירות ומתקן הנדסי בתכנית כוללנית- ישמשו אך ורק לשימוש של ייעוד הקרקע (למרות שמדובר בתכנית כוללנית, וייעודי הקרקע בה הינם כוללניים).
  • שטחים שבהם סומנו ייעודי קרקע של מגורים ותעסוקה יתממשו כייעודים כוללניים, כלומר יכללו מעבר לייעוד הקרקע העיקרי גם שימושים נוספים.

חישוב פוטנציאל הנזק ייעשה באמצעות הטבלה המופיעה בלשונית 6 של הנספח 'תכניות כוללניות', עבר כל אחת מהסתברויות ההצפה.
להסבר לגבי השימוש בכל הטבלאות לצורך חישוב פוטנציאל הנזק – ר' לשונית 4 של הנספח 'הסבר לשימוש בטבלאות'.

 

שלבי עבודה עיקריים להצגה:

  1. קומפילציית התכניות הכוללניות והמתאריות באזור הסכנה וסביבתו
  2. מפת הקומפילציה בניכוי השטחים המיועדים לפיתוח בתכניות מפורטות (שטופלו במסגרת השלב הקודם) והשטחים החקלאיים
  3. פשט ההצפה על גבי מפת הקומפילציה ה'מנוקה'
  4. השטחים המיועדים לפיתוח בתכנית כוללנית בתחום פשט ההצפה
  5. חיתוך השכבה עם שטח בעומק הצפה מתחת ל-0.5 מ'
  6. חיתוך השכבה עם שטח בעומק הצפה מעל 0.5 מ'

דילוג לתוכן