המדריך להכנת תכניות לניהול סיכוני שיטפונות

א. רקע

ב. סקר סיכונים

ג. תכנית המענה

ד. היבטים יישומיים

ה. נספחים כלכליים

ד. היבטים יישומיים

ד.1 הפצת תוצרי התכנון

יש להפיץ את מסמכי התכנית לניהול סיכוני שטפונות, לרבות שכבות ה-GIS שלה, לגופים הבאים:

  • משרד החקלאות
  • לשכת התכנון המחוזית
  • מנהל התכנון – לרבות וידוא הפצה, או הפצה ייעודית, לאגפים המרכזיים הכלולים בו, ובהם: ותמ"ל, ות"ל, תכנון אסטרטגי. 
  • משרד התחבורה – לרבות וידוא הפצה על ידו, או הפצה ייעודית, לגופים הראשיים האמונים על קידום תכנון תחבורה במדינה (רכבת ישראל, נתיבי ישראל, נתיבי איילון).
  • רמ"י
  • המשרד להגנ"ס
  • רט"ג
  • קק"ל
  • כל הוועדות המקומיות שבתחומן חלים תאי שטח שסומנו בתכנית – בין באזור הסכנה או במעלה האגן.
  • כל הרשויות המקומיות שבתחומן חלים תאי שטח שסומנו בתכנית – בין באזור הסכנה או במעלה האגן. מובהר כי ישנם מקרים בהם הוועדה המקומית מטפלת ברשות מקומית אחת, אך ישנן גם ועדות מרחביות המטפלות במספר רשויות מקומיות, ולכן יש להעביר את המידע גם לוועדה וגם לרשויות בנפרד.
דילוג לתוכן