המדריך להכנת תכניות לניהול סיכוני שיטפונות

א. רקע

ב. סקר סיכונים

ג. תכנית המענה

ד. היבטים יישומיים

ה. נספחים כלכליים

ב. סקר סיכונים

ב.9 שלב 7: חישוב פוטנציאל הנזק בתוכניות מחוזית או אסטרטגית

חישוב פוטנציאל הנזק באזור שבו חל שטח המיועד לפיתוח בתכנית מחוזית, או מתחם שהוגדר לפיתוח בתכנית האסטרטגית, ולא חלה על השטח תכנית כוללנית \ מתארית או מפורטת תקפה, מסתמך על אותם עקרונות שמנחים את החישוב לגבי תכניות אלו. עם זאת, היות והנתונים לגבי מתחמים אלו הם המועטים ביותר, רמת חוסר הוודאות בהם היא הגבוהה ביותר. על כן, הנחת היסוד של החישוב הינה שהשטח, בין אם מיועד לשימוש עיקרי של מגורים (שכונה \ יישוב) או לאזור תעסוקה, יכלול גם שימושים נוספים (כגון דרכים, שצ"פ ועוד).

בדומה לתכניות כוללניות החישוב כולל ברירת מחדל של תמהיל שימושים (שצריך להסתכם ל-100%), וניתן להפעיל שיקול דעת ולשנותו. כמו כן, גם כאן הטבלה הראשית נסמכת על טבלאות עזר הכוללות ערכי ברירת מחדל, כאשר ככל שקיים ידע נוסף (ניתן להתייעץ עם לשכת התכנון) רצוי לעדכן אותן כדי לדייק את החישוב ככל הניתן.

 

חישוב פוטנציאל הנזק ייעשה באמצעות הטבלה המופיעה בלשונית 7 של הנספח 'תמ"מ אסטרטגית', עבר כל אחת מהסתברויות ההצפה.
להסבר לגבי השימוש בכל הטבלאות לצורך חישוב פוטנציאל הנזק – ר' לשונית 4 של הנספח 'הסבר לשימוש בטבלאות'.

 

לתשומת לב: תמהיל השימושים שהוגדר כברירת מחדל בתכניות אלו שונה מזה שהוגדר בתכניות כוללניות, וזאת משתי סיבות:

 1. בתכנית כוללנית, בנוסף לייעודי הקרקע הכוללניים מטבעם (מגורים ותעסוקה), ישנם גם ייעודי קרקע יותר פרטניים מטבעם, כמו דרכים עיקריות, ושטחים עיקריים של מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים. לעומת זאת, בתכניות מחוזית ואסטרטגית ישנו רק 'כתם' אחד שבו ימומשו כל השימושים, ולכן החלק היחסי של השימושים הנלווים צפוי להיות גדול יותר מאשר בשטח של ייעוד מוכלל בתכנית כוללנית.
 2. ה'כתם' בתכנית מחוזית או אסטרטגית נעשה בקנה מידה הרבה פחות מדויק מאשר בתכנית כוללנית. לכן צפוי שבעת התכנון המפורט יכללו בו יותר שטחים שיהיו פחות קשורים למתחם עצמו, כגון דרכים ראשיות ושטחי שצ"פ הצמודים אליהן שמיועדים להפרדה בינן ובין השימושים של המתחם, ואף שטחים פתוחים.

 

שלבי עבודה עיקריים להצגה:

 1. קומפילציית התכניות מחוזיות באזור הסכנה וסביבתו
 2. השטחים המיועדים לפיתוח בתמ"מ באזור הסכנה ובסביבתו
 3. האזורים המיועדים לפיתוח בתמ"מ לאחר גריעת האזורים המיועדים לפיתוח בתכניות מפורטות וכוללניות
 4. פשט ההצפה על גבי השטחים המיועדים לפיתוח
 5. השטחים המיועדים לפיתוח בתחום פשט ההצפה
 6. חיתוך השכבה עם שטח בעומק הצפה מתחת ל-0.5 מ'
 7. חיתוך השכבה עם שטח בעומק הצפה מתחת ל-0.5 מ'

תכנית אסטרטגית:

 1. השטחים המיועדים לפיתוח בתכנית האסטרטגית באזור הסכנה וסביבתו
 2. השטחים המיועדים לפיתוח בתכנית האסטרטגית לאחר גריעת האזורים המיועדים לפיתוח בתכניות מפורטות, כוללניות ומחוזיות.
 3. פשט ההצפה על גבי השטחים המיועדים לפיתוח
 4. השטחים המיועדים לפיתוח בתחום פשט ההצפה
 5. חיתוך השכבה עם שטח בעומק הצפה מתחת ל-0.5 מ'
 6. חיתוך השכבה עם שטח בעומק הצפה מתחת ל-0.5 מ'

 

דילוג לתוכן