המדריך להכנת תכניות לניהול סיכוני שיטפונות

א. רקע

ב. סקר סיכונים

ג. תכנית המענה

ד. היבטים יישומיים

ה. נספחים כלכליים

ג. תכנית המענה​

ג.5 האסטרטגיות לניהול סיכוני שיטפונות – הכלה

הכלה

אסטרטגיה זו היא למעשה חלופת האפס – קיים אזור בסיכון, אך לא ננקטת פעולת הגנה על מנת לצמצם את פוטנציאל הנזק שייגרם במקרה של הצפה. הפעולה הננקטת במקרה כזה הינה מנהלית, וכוללת הסדרת ביטוח ופיצוי במקרה שבו מתרחשת הצפה.

כל עוד ניתן לנמק שימוש באסטרטגיה זו באמצעים סבירים – למשל, הרבה יותר כדאי כלכלית ואקולוגית לפצות חקלאי על הצפה זמנית של החלקה מאשר לסגור מקטע של נחל במובל סגור, זו אסטרטגיה לגיטימית לשימוש . 

יש לציין שיצירת אגן ויסות והשהיית נגר במעלה נחל כדי למנוע פגיעה בשטחים מבונים ומפותחים במורד היא אמצעי הכלול באסטרטגיית ההגנה, אך יש לה גם ביטוי של אסטרטגיית הכלה, לגבי אותם השטחים שיכילו את ההצפה.

דילוג לתוכן