המדריך להכנת תכניות לניהול סיכוני שיטפונות

א. רקע

ב. סקר סיכונים

ג. תכנית המענה

ד. היבטים יישומיים

ה. נספחים כלכליים

ב. סקר סיכונים

ב.13 שלב 11: מיפוי שימושים רגישים באזור הסכנה

מטרת מיפוי זה היא להתריע לגבי שימושים רגישים הנמצאים בפועל בתחום פשט ההצפה של 1:100, וזאת על מנת לאפשר למקבלי ההחלטות אפשרות לשקול העברה שלהם או הגנה עליהם כך שלא יהיו חשופים לנזק גם באירוע הצפה נדיר. זהו תוצר נוסף של העבודה, אשר אינו קשור לחישוב פוטנציאל הנזק.

לצורך כך יש לייצר מפה שתכיל אלמנטים משני המקורות המפורטים לעיל:

 1. שכבת שימושים שווי פוטנציאל נזק בתכניות מפורטות –ייעודי קרקע רגישים – כמפורט בשורה האחרונה של הנספח התכנוני בלשונית 1 'קבוצות שוות נזק'.
 2. חיתוך של פשט ההצפה בהסתברות של 1:100 עם השכבות הבאות מהבנט"ל:
  שכבה סוג שכבה שימושים לסימון אופן הצגה
  שמות תחבורה נקודתית הישויות הבאות לפי עמודת 'סוג של ישות תחבורה': מנהרה, מחלף. יש לסמן כל סוג ישות בצבע שונה, ולהוסיף תווית (Label) על פי העמודה שלפיה בוצע החיתוך.
  נקודות תשתית נקודתית הישויות הבאות לפי עמודת 'סוג נקודת תשתית': קידוח גז ונפט, קידוח לא ידוע, גנרטור רוח. יש לסמן כל סוג ישות בצבע שונה, ולהוסיף תווית (Label) על פי העמודה שלפיה בוצע החיתוך.
  מוסדות ושימושי מבנה נקודתית הישויות הבאות לפי עמודת 'קבוצת שימוש': רפואה, חינוך, תחבורה, תשתיות ו-'ממשלתי, לאומי, עירוני'. יש לסמן כל סוג ישות בצבע שונה, ולהוסיף תווית (Label) על פי העמודה 'שם מוסד\שימוש ספציפי'.
  מסילות ברזל קווית כל המסילות בתחום הפשט.
  פרטים תחבורתיים אחרים קווית הישויות הבאות לפי עמודת 'קוד פרט': ציר מסלול למטוסים.
  כבישים עיקריים קווית הישויות הבאות לפי עמודת 'תפקוד כביש': דרך ארצית, דרך ארצית אגרה, דרך מהירה, דרך מהירה אגרה. יש לסמן כל סוג ישות בצבע שונה.
  מכלולים פוליגונלית הישויות הבאות לפי עמודת 'קבוצת שימוש': חינוך, רפואה, תשתיות ו-'ממשלתי, לאומי, עירוני'.
  1. יש לסמן כל סוג ישות בצבע שונה, ולהוסיף תווית (Label) על פי העמודה 'שם מוסד\שימוש ספציפי'.
  2. יש לבצע חיתוך עם שכבת מבנים, ולהציג גם אותה על גבי המכלול.

 

דילוג לתוכן