המדריך להכנת תכניות לניהול סיכוני שיטפונות

א. רקע

ב. סקר סיכונים

ג. תכנית המענה

ד. היבטים יישומיים

ה. נספחים כלכליים

ד. היבטים יישומיים

ד.3 שירות, תמיכה וייצוג של תוצרי התכנון

  • שירות ותמיכה: רשות הניקוז תספק מענה לגופים השונים בפניות לגבי התכנית במהלך הפעילות השוטפת. המענה יינתן לפניות בנוגע לקידום תכניות בשטחים שסומנו במפות התוצר של התכנית. לדוגמה, במידה וגוף תכנון מעוניין לקדם תכנית מפורטת באזור שבו הוגדרה אסטרטגיית התאמה – רשות הניקוז תנחה אילו בדיקות וחומרים יש להפיק על מנת להחליט על אמצעי ההתאמה הנדרשים, ותלווה את התכנון על מנת לוודא הטמעה של שיקולי ניהול נגר בתכנון מראשיתו, והבטחת מימוש האמצעים שהוחלטו באמצעות הטמעתם בהוראות התכנית.
  • רשות הניקוז תהיה מעורבת ותתייחס לתכניות חדשות המקודמות במרחב שבאחריותן, בין היתר במסגרת תפקידה כגורם מייעץ לוועדה המחוזית. המטרות הן לוודא שתכניות המקודמות בתאי השטח שסומנו בתכנית יבוצעו בתאום מוקדם ובליווי של רשות הניקוז, וכן למנוע הגדלה של כמויות הנגר כתוצאה מפיתוח במעלה, וזאת ע"י תכנון משמר נגר.
דילוג לתוכן