המדריך להכנת תכניות לניהול סיכוני שיטפונות

א. רקע

ב. סקר סיכונים

ג. תכנית המענה

ד. היבטים יישומיים

ה. נספחים כלכליים

א. רקע

א.3 צוות עבודה

יש לגבש צוות עבודה שיהיה מחויב למהלך, ילווה אותו לאורך שלבי התכנון ויוודא שהמידע (כגון שכבות מידע תכנוני, נתוני תכן הידרולוגיים וכד') המוזן לפרויקט עדכני. בראש הצוות יעמוד מנכ"ל רשות הניקוז או המהנדס הראשי של הרשות. הצוות יורכב מנציגי הגופים הבאים שתחום אחריותם חל בתחום אגן הניקוז הרלוונטי:

לשכ/ות התכנון
מחוז/ות רשות מקרקעי ישראל
מחוז/ות משרד הבינוי והשיכון
אגף שימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות
נציגים של גופים אחרים, בהתאם להחלטת רשות הניקוז
הצוות יתכנס ככל שיידרש, לצורך קידום העבודה השוטפת להכנת התכנית.

דילוג לתוכן