המתודולוגיה

חמשת שלבי המתודולוגיה

מפה המציגה את כלל שטח האגן שעתיד להישאר פתוח וללא בינוי אל מול השטח שעתיד להיות בפיתוח ולהיבנות עד שנת 2040 על בסיס כל המידע התכנוני הקיים.
להרחבה >
מגוון מפות אשר יציגו את פשטי ההצפה בהתחשב בבינוי עתידי באגן ההיקוות, תוך לקיחה בחשבון של מידע מטאורולוגי והידרולוגי תוך התחשבות בשימושי הקרקע. מפות אלו ימקדו את העבודה לאזורי הסכנה מפני הצפות בלבד.
להרחבה >
מגוון מפות שמאחדות את שימושי הקרקע השונים בתחום פשטי ההצפה, מסווגות לפי רמות תכנון. מפות אלו יציגו בצורה ברורה אילו שימושי קרקע עתידים להיפגע בהסתברויות השונות ואילו שימושי קרקע ניתן עדיין להתאים ולטייב את התכנון.
להרחבה >
מגוון מפות שמציגות את פוטנציאל הנזק הכלכלי מהצפות בהסתברויות השונות בכל סוגי התכניות בהנחה שלא נעשית כל פעולה כדי להגן מפני הסיכון. המחשת היקף הנזק וכן פריסתו במרחב תיתן הבנה ויכולת קבלת החלטות מושכלת לגבי פעולות ניהול סיכוני השיטפונות באגן.
להרחבה >
הצגת מפת המענה מייצרת תכנית עבודה רב שנתית הנותנת מענה למפת הסיכונים האגנית, באמצעות 4 אסטרטגיות פעולה וארגז כלים רחב. אסטרטגיות הפעולה לאיזורים השונים בפשט ההצפה יבחרו על פי כלל המידע שנאסף ונותח בשלבים הקודמים.
להרחבה >

המדריך להכנת תכניות לניהול סיכוני שיטפונות

א. רקע

ב. סקר סיכונים

ג. תכנית המענה

ד. היבטים יישומיים

ה. נספחים כלכליים